Zásady ochrany osobních údajů

Jsme společnost Daruju Krev s.r.o., IČO: 091 28 255, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. Zn. C 331339 a jako správce osobních údajů bychom Vás, dárce, chtěli informovat o tom, jak budeme zpracovávat osobní údaje, které nám předáte, či které získáme od nemocnice.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto se budeme v našich vztazích s Vámi vždy těmito zásadami řídit. Když využíváte naše služby, je pro nás důležité, aby pro Vás zpracování Vašich údajů bylo naprosto srozumitelné a transparentní.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@darujukrev.cz. Rádi Vám odpovíme na jakékoliv Vaše otázky, týkající se námi prováděného zpracování osobních údajů.

Jaké vaše osobní údaje budeme zpracovávat

Při využívání naší aplikace si od Vás můžeme vyžádat a zpracovávat některé Vaše osobní údaje:

Jak využíváme získané informace a na jakém právním základu

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletterů) můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Pokud si nejste jistí, zda byl souhlas se zasíláním takových sdělení udělen, nebo jej chcete odvolat, stačí, když nám zašlete e-mail s příslušnou žádostí na privacy@darujukrev.cz, případně na jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům

Naše společnost dbá na ochranu Vašich osobních údajů, proto osobní údaje předáváme třetím stranám pouze za výše uvedenými účely, a to pouze v nezbytném rozsahu. Pokud předáváme třetím osobám Vaše osobní údaje, vždy tak činíme na základě adekvátní smlouvy s těmito osobami či na základě všeobecných podmínek, abychom mohli kontrolovat, jak s Vašimi osobními údaji třetí strany nakládají.

K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci:

Po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny – poskytování služeb spojených s registrací v naší aplikaci. Osobní údaje tedy budeme uchovávat po dobu existence Vašeho uživatelského účtu. Doba uložení u e-mailové adresy pro zasílání newsletterů je uvedená výše. Co se týče kontaktního formuláře, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu vyřízení Vašeho dotazu, či po dobu vzájemného smluvního vztahu, pokud k jeho vzniku po kontaktování dojde.

Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (zasílání newsletterů), nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Právo odvolat souhlas znamená, že máte kdykoliv možnost odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělili pro konkrétní účely, u kterých je souhlas vyžadován. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu odpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás na e-mailové adrese privacy@darujukrev.cz. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

Změny zásad

Tyto zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na privacy.darujukrev.cz/versions a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat podrobněji (v případě některých služeb můžeme změny zásad oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 7. 11. 2020.

Příloha a

Použití cookies na našich webových stránkách

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. Přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Používáním našich webových stránek a nastavením Vašeho prohlížeče tak, že umožňuje ukládání cookies souhlasíte s tím, aby byly soubory cookies ukládány. Způsob, jak můžete svůj souhlas odvolat a ukládání cookies odmítnout je popsán níže.

Proč cookies používáme?

Naše webové stránky, tak jako ostatně téměř všechny webové stránky, používají cookies k tomu, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelské zkušenosti. Konkrétně naše cookies nám pomáhají:

Cookies nepoužíváme k:

O všech cookies, které používáme, se můžete dozvědět níže.

Více informací o cookies

Cookies použité ke správnému fungování webu

Některé cookies používáme k tomu, aby naše aplikace mohla správně fungovat, jako například:

Bohužel neexistuje způsob, jak zabránit používání těchto cookies jinak, než přestat používat naše webové stránky či aplikaci.

Funkce třetích stran

Jelikož Vám chceme nabídnout přehledné webové stránky a aplikaci, využíváme služeb dalších subjektů, které nám pomáhají analyzovat Vaše chování na webových stránkách a v aplikaci. Nemusíte se bát, žádné osobní údaje neukládáme, pouze analyzujeme, zda je stránka pro uživatele přehledná a dokáže se v ní orientovat.

Veškeré údaje jsou prostřednictvím našich webových stránek a aplikace shromažďovány pomocí analytických nástrojů, a to především Google Analytics a hotjar. Tyto nástroje slouží výhradně k analýze přehlednosti našich webových stránek a aplikace, neumožňují však identifikaci konkrétního uživatele, resp. Sběr jeho osobních údajů.

Konkrétně jsou využívány tyto soubory cookies (v závorce uvedena doba jejich uložení):

Google Analytics:

Hotjar:

Možnost, jak předejít shromažďování těchto informací, je popsána v odstavci níže. V žádném případě však tyto údaje neprodáváme, nesměňujeme nebo nepronajímáme. Více informací naleznete na webových stránkách provozovatelů jednotlivých služeb, především na adrese https://www.google.com/analytics/ a https://www.hotjar.com.

Jak odmítnout používání souborů cookies

Na souborech cookies jsou založeny některé funkce našich webových stránek. Pokud se rozhodnete soubory cookies blokovat, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit nebo tyto funkce používat a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookies založené. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/